Dėkojame, kad domitės mūsų svetaine ir elektronine parduotuve. Bendrovėje „Hranipex“ vertinamas kiekvienas klientas. Todėl norime teikti tik geriausias paslaugas skaidriomis sąlygomis.

Siekiant kuo geresnės paslaugų kokybės, dirbame su kai kuriais Jūsų asmens duomenimis. Mes išties vertiname, kad Jūs norite dalytis savo asmens duomenimis su mumis ir esame įsipareigoję kiek įmanoma juos saugoti. Tuo pačiu metu siekiame, kad mūsų ryšiai su Jumis būtų kuo skaidresni, ypač kalbant apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. 

Atsižvelgiant į naujuosius ES teisės aktus, šis dokumentas buvo sudarytas laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, anuliuojant direktyvą 95/46/EB (BDAR).

1. Kas yra valdytojas?

Valdytojas yra „Hranipex a. s.“, registruota buveinė adresu: Jaroslavy Rýznerové 97, 396 01 Komorovice, identifikavimo kodas: 26017997, bendrovė, įregistruota České Budějovice apygardos teismo bendrovių registre, bylos Nr. B 1047. Su valdytoju galima susisiekti adresu cz-gdpr@hranipex.com.

2. Kodėl Jums reikalingi asmens duomenys?

Valdytojas tvarko asmens duomenis:

a) siekdamas užtikrinti Jūsų ir valdytojo sutarties sudarymą ir tolesnį vykdymą;
b) siekdamas apsaugoti teisėtus savo interesus, tai yra kuo greičiau ir efektyviau tvarkyti Jūsų pirkimo užsakymus. Į tai taip pat įeina kainų pasiūlymų ruošimas, kiekvieno pirkimo užsakymo tvarkymas, pretenzijų apdorojimas, verslo analizė ir planavimas;
c) dėl rinkodaros priežasčių, siekiant leisti valdytojui pritaikyti pasiūlymą Jūsų poreikiams ir informuoti Jus apie naujus produktus. Dėl šių tvarkymo tikslų valdytojas gauna aiškų patvirtinantį Jūsų sutikimą.  
Tvarkant minėtuosius asmens duomenis, valdytojas pritaiko profiliavimą, siekdamas tobulinti paslaugas, sukurti individualizuotą verslo pranešimų turinį ir daro tai remiantis teisėtais savo interesais.
El. pašto adresai gali būti tvarkomi įrašant į duomenų bazę verslo pranešimų platinimui. Šie pranešimai gali sietis tik su panašiomis prekėmis ar paslaugomis, ir Jūs galite lengvai jų atsisakyti, siųsdami laišką, el. laišką arba paspaudę verslo pranešime esančią nuorodą „Unsubscribe“ („Atsisakyti prenumeratos“). Valdytojas šiuo tikslu tvarkys el. pašto adresus prekių pirkimo metu, o vėliau – 3 metus nuo paskutinio jų panaudojimo.

3. Kokie Jūsų teisėti interesai?

Valdytojas tvarko asmens duomenis taip pat ir siekdamas apsaugoti savo teisėtus interesus.  Valdytojo teisėti interesai apima (bet tuo neapsiriboja) deramą visų sutartinių valdytojo įsipareigojimų vykdymą, tiesioginę rinkodarą, valdytojo verslo ir nuosavybės apsaugą, aplinkos apsaugą ir tvarią plėtrą.
Kad Jūsų privatumas būtų kuo geriau apsaugotas, turite teisę pateikti prieštaravimą, siekiant užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi išskirtinai tik dėl būtinų teisinių priežasčių, arba blokuojami. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymo teises rasite šio dokumento 10 punkte.

4. Kaip gaunami asmens duomenys?

Valdytojas gavo asmens duomenis tiesiai iš Jūsų, daugiausiai iš užpildytų formų, bendro susirašinėjimo ir sutarčių. Be to, asmens duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių. Valdytojas taip pat galėtų gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, kurios turi leidimą naudotis Jūsų asmens duomenimis ir juos tvarkyti ir su kuriomis Jūs bendradarbiaujate, bei iš socialinėje žiniasklaidoje ir internete esančios informacijos, jei ją paskelbėte Jūs.

5. Kurios asmens duomenų kategorijos tvarkomos?

Siekiant užtikrinti, kad būtumėte patenkinti įvykdytais įsipareigojimais ir kad laikomasi teisinių įsipareigojimų, kad pateikiami individualizuoti valdytojo prekių ir paslaugų pasiūlymai bei kitais pirmiau minėtais tikslais valdytojas tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

a) pagrindinę identifikavimo informaciją: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir identifikavimo numeris;
b) kontaktinę informaciją – telefono Nr. ir el. pašto adresas;
c) informaciją apie valdytojo prekių ir paslaugų panaudojimą – duomenis apie tai, kuriuos valdytojo produktus naudojote praeityje ir kuriuos naudojate dabar, įskaitant produkto savybes ir pan.;
d) informaciją, surinktą iš bendro susirašinėjimo – el. laiškuose, telefoninių pokalbių įrašuose ar kitose kontaktinėse formose esančią informaciją;
e) informaciją apie sąskaitų faktūrų išrašymą ir apie sandorius, ypač sąskaitose faktūrose esančią informaciją dėl sutartų atsiskaitymo terminų ir gautų apmokėjimų;
f) informaciją apie geolokaciją – informaciją iš žiniatinklio naršyklės ar Jūsų naudojamų mobiliųjų programų.

6. Ar perduosite asmens duomenis kažkam kitam?

Mes privalome teisės aktų ribose atskleisti asmens duomenis valdžios institucijoms, pavyzdžiui, mokesčių administratoriui, teismams, baudžiamosios teisenos institucijoms ar kapitalo rinkos priežiūros institucijoms.

Todėl, priklausomai nuo Jūsų naudojamų / naudotų paslaugų pobūdžio, trečiosios šalys gali naudotis Jūsų asmens duomenimis, įskaitant:

  • asmenis, kurie prižiūri mūsų technines operacijas, ir technologijų, kurias naudojame savo paslaugoms, operatoriai;
  • asmenis, kurie reguliariai teikia ir tikrina paslaugų ir svetainių saugumą ir vientisumą;
  • asmenis, kurie analizuoja mūsų svetainių duomenų srautą;
  • asmenis, kurie pristato Jums siuntas su Jūsų užsakymais;
  • apmokėjimų sąsajos teikėjus;
  • verslo partnerius arba rėmėjus, kurie yra įtraukti į mūsų renginių, konferencijų, dirbtuvių organizavimą ir pan.
  • tikslinių reklamos sistemų operatorius;
  • techninių sprendimų, leidžiančių rodyti Jums tik Jums aktualų turinį ir skelbimus,   operatorius.

Esant tam tikroms aiškiai apibrėžtoms sąlygoms, mes privalome atskleisti kai kuriuos Jūsų asmens duomenis vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, tai yra Čekijos Respublikos policijai arba kitoms baudžiamosios teisenos institucijoms, įskaitant specializuotus departamentus (kovos su organizuotu nusikalstamumu skyrius, muitinės administracija ir pan.) ir kitas valdžios institucijas.

Mes ir toliau perduosime asmens duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei Jūs būsite apie tai išsamiai informuoti ir duosite aiškų sutikimą tokiam perdavimui.

7. Kiek laiko saugosite asmens duomenis?

Asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi ne trumpesniu kaip sutarties laikotarpiu. Kai kurie asmens duomenys, kurie reikalingi, pavyzdžiui, vykdant mokestines ir atsiskaitymo prievoles, bus saugomi ilgesnį laikotarpį, įprastai 10 metų, pradedant metais po saugomo fakto pateikimo.

Valdytojo teisėtiems interesams svarbūs asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 metus, pasibaigus sutartiniams santykiams su valdytoju.

Rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys po jų gavimo bus laikomi archyve ne ilgiau kaip 3 metus.

Asmens duomenys niekuomet nebus saugomi ilgiau nei įstatymo numatytas maksimalus laikotarpis. Pasibaigus laikymo archyve laikotarpiui, asmens duomenys bus saugiai ir negrįžtamai sunaikinti, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo jais.

8. Kokios Jūsų duomenų tvarkymo teisės ir kaip Jūs galite jomis pasinaudoti?

Valdytojas deda visas pastangas, kad užtikrintų Jūsų duomenų tvarkymą tinkamu ir iš esmės saugiu būdu. Jums garantuojamos šiame skyriuje nurodytos teisės, kuriomis galite pasinaudoti kartu su valdytoju.

Kaip galiu pasinaudoti savo teisėmis?

Galite pasinaudoti savo asmens teisėmis, atsiųsdami el. laišką adresu cz-gdpr@hranipex.com.

Teisė į informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūsų turite teisę prašyti valdytoją informacijos apie tai, ar Jūsų asmens duomenys tvarkomi, ar ne.  
Informacija, suteikta Jums pasinaudojus šia teise, pateikiama šiame dokumente, tačiau tai neužkerta Jums kelio prašyti jos dar kartą.

Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi, Jūs turite prieigą prie informacijos apie tokio tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas, gavėjus arba gavėjų kategorijas, asmens duomenų saugojimo trukmę.

Teisė į duomenų koregavimą

Jei pasikeitė Jūsų gyvenamoji vieta, telefono numeris ar kiti faktai, kuriuos galima laikyti asmens duomenimis, Jūs turite teisę prašyti, kad valdytojas pakoreguotų tvarkomus asmens duomenis. Be to, turite teisę papildyti neišsamius asmens duomenis.

Pakeitimai turi būti siunčiami el. paštu Jūsų pardavimų atstovui ar asistentui, arba, kaip alternatyva, adresu cz-gdpr@hranipex.com. 
Įmonės asmens duomenis (pavyzdžiui, registruotą buveinę) gali keisti tik asmuo, įgaliotas veikti įmonės vardu.

Teisė ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam)

Susiklosčius tam tikroms konkrečioms situacijoms, turite teisę prašyti, kad valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis. Jūsų prašymas bus atskirai įvertintas ir būsite informuoti apie rezultatą.
Ištrinti įmonės asmens duomenis (pavyzdžiui, registruotą buveinę) gali prašyti tik asmuo, įgaliotas veikti įmonės vardu.

Teisė į duomenų tvarkymo ribojimą

Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina. Tačiau jei manote, kad valdytojas peržengia minėtųjų tikslų ribas, galite pateikti prašymą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai tai absoliučiai būtina dėl teisinių priežasčių, arba blokuojami. Jūsų prašymas bus atskirai įvertintas ir būsite išsamiai informuoti apie rezultatą.

Teisė į duomenų perkėlimą

Jei norite, kad valdytojas pateiktų Jūsų asmens duomenis kitai įmonei, valdytojas atitinkama forma perduos Jūsų asmens duomenis Jūsų nurodytam subjektui, nebent tai būtų neįmanoma dėl teisinių ar kitų didelių kliūčių.

Teisė prieštarauti ir automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas

Jei sužinote ar manote, kad valdytojas tvarko asmens duomenis pažeisdamas Jūsų privatumo ir asmeninio gyvenimo apsaugą arba įstatymą, galite susisiekti su valdytoju ir paprašyti paaiškinti arba pašalinti ydingas aplinkybes.

Teisė registruoti skundą asmens duomenų apsaugos biure

Galite susisiekti su asmens duomenų tvarkymo priežiūros biuru susijusiais klausimais arba skundais bet kuriuo metu: asmens duomenų tvarkymo priežiūros biuras, registruota buveinė adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz.

Teisė atšaukti sutikimą

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, siųsdami atsisakymą valdytojo registruotos buveinės adresu cz-gdpr@hranipex.com arba pasinaudojant atitinkama elektroniniame susirašinėjime esančia nuoroda.

9. Ar asmens duomenys automatiškai analizuojami?

Asmens duomenys automatiškai analizuojami ir gali būti naudojami nagrinėjant Jūsų veiklą valdytojo interneto svetainėje, profilyje ar automatizuotai priimant sprendimus valdytojo rinkodaros tikslais.

Atsižvelgiant į tokią valdytojo veiklą, Jūsų elgsena interneto svetainėje bus žymima ir analizuojama, o tai reiškia tam tikrą Jūsų teisės į privatumą trikdymą. Tačiau tuo pačiu ši analizė prisideda prie to, kad, remiantis jos rezultatais, Jūs gaunate tik su valdytojo produktais ir paslaugomis susijusius skelbimus, kurie Jus galbūt domina.