Darbuotojų atrankos privatumo taisyklės

„Hranipex a.s.“, jos patronuojamos ir susijusios įmonės (toliau tekste vadinamos – „Hranipex“ arba „Mes“) supranta asmens duomenų privatumo svarbą ir yra pasiryžusios imtis visų priemonių darbuotojų atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenų konfidencialumui užtikrinti. „Hranipex a.s.“, jos patronuojamos ir susijusios įmonės, atliekančios duomenų valdytojo vaidmenį, turi teisę tvarkyti asmens duomenis. Mes esame pasiryžę tvarkyti darbuotojų atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenis pagal šiose privatumo taisyklėse numatytus reikalavimus ir imtis visų pagrįstų priemonių minėtų duomenų konfidencialumui užtikrinti, t. y., užtikrinti, jog nebus atskleista jokia informacija leidžianti nustatyti tam tikro asmens tapatybę. Šiose Darbuotojų atrankos privatumo taisyklėse (toliau tekste vadinama – „Privatumo taisyklės“) aprašyti būdai „Hranipex“ darbuotojų atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenims apsaugoti.

Šios Privatumo taisyklės taikomos tik darbuotojų atrankoje dalyvaujančių kandidatų numatytoms pareigoms užimti ir potencialių kandidatų asmens duomenims tvarkyti. Šios Privatumo taisyklės nėra taikomos mūsų esamų darbuotojų, rangovų, klientų ar kitais tikslais „Hranipex“ renkamiems ir saugomiems asmens duomenims tvarkyti.

Šiose Privatumo taisyklėse naudojama sąvoka „asmens duomenys“ apima internetu ar kitais informacijos tiekimo kanalais (pvz., profesionalių įdarbinimo agentūrų perduota informacija) pateiktą informaciją, kuri gali atskleisti esamų ar potencialių kandidatų numatytoms pareigoms užimti tapatybę.

Mes esame įsipareigoję tvarkyti minėtų kandidatų asmens duomenis pagal šiose Privatumo taisyklėse numatytus reikalavimus, nebent tai prieštarautų šalyje taikomų įstatymų reikalavimams. Minėtu atveju, pirmenybė teikiama minėtų įstatymų reikalavimams.

Perduodami asmeninius duomenis, kandidatai patvirtina:

 • Jog jie perskaitė ir susipažino su šiose Privatumo taisyklėse pateikta informacija ir suteikė leidimą tvarkyti savo asmens duomenis pagal minėtose taisyklėse numatytus reikalavimus.
 • Šių Privatumo taisyklių tikslais ir numatytais būdais tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi visame pasaulyje veikiančių įmonių, įskaitant ir šalis, kuriose minėtiems duomenims tvarkyti gali būti taikomi ne tokie griežti reikalavimai, kaip kandidato gimtoje šalyje.
 • Kandidatai numatytoms pareigoms užimti neprivalo pateikti mūsų prašomos informacijos. Tačiau neturint reikiamos minėto kandidato kontaktinės informacijos, mes neturime galimybės susisiekti su minėtais kandidatais dėl jų galimybės užimti numatytas pareigas.
 • Kandidatai pateikdami asmeninius duomenis patvirtina, kad minėti duomenys yra tikri, tikslūs, teisingi ir išsamūs, ir jog jie nenuslėpė jokios svarbios informacijos. Netinkamą ar tikrovės neatitekančią informaciją pateikę kandidatai praranda teisę užimti numatytas pareigas.
 • Šios Privatumo taisyklės nėra „Hranipex“ samdomiems darbuotojams išduodamos darbo sutarties dalis.

 

Mūsų renkami ir saugomi asmens duomenys

Mūsų renkami ir saugomi asmens duomenys bei priemonės jiems tvarkyti numatomos pagal šalies, kurioje kandidatas ar kandidatė pretenduoja užimti numatytas pareigas, taikomų įstatymų reikalavimus, o ne šalies, kurioje gyvena minėtas kandidatas ar kandidatė, taikomų įstatymų reikalavimus. Tokiu atveju, jei kandidatas ar kandidatė nuspręstų pretenduoti užimti pareigas keliose skirtingose šalyse vienu metu, mūsų renkami ir saugomi asmens duomenys bei priemonės jiems tvarkyti būtų nustatomi pagal visų šalių, kuriose kandidatas ar kandidatė pretenduoja užimti pareigas, taikomus įstatymų reikalavimus.

Mes, įprastai, renkame ir saugome tik tiesiogiai kandidatų pateiktus asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, darbo ir išsilavinimo informaciją, pasiekimus ir atliktų testų rezultatus. Mes taip pat renkame ir saugome trečiųjų šalių pateiktus asmens duomenis tiek, kiek tai leidžia taikomų įstatymų reikalavimai, pvz., iš profesionalių įdarbinimo agentūrų gautą informaciją, rekomendacijas, iš ankstesnių darbdavių ir „Hranipex“ darbo pokalbio vedėjų gautą informaciją bei iš asmenų patikrinimo tarnybų gautą informaciją.

Neskelbtini asmens duomenys yra priskiriami tam tikram asmens duomenų pogrupiui ir apima etninių grupių, sveikatos, narystės profesinėse sąjungose, asmeninius įsitikinimus, lytinę orientaciją ir kitą įstatymų numatytą informaciją. Mes nesiekiame ir neketiname rinkti bei saugoti minėtos kandidatų asmeninės informacijos, nebent tai neprieštarautų šalyje taikomų įstatymų reikalavimams (pvz., JAV lygių galimybių stebėsenos įstatymas).

Asmens duomenų tvarkymas

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis tik toliau nurodytiems teisėtiems žmogiškųjų išteklių ir verslo valdymo tikslams įgyvendinti:

 • Kandidatams vertinti ir jų tinkamumui numatytoms pareigoms užimti nustatyti bei jų tinkamumui potencialioms pareigoms ateityje užimti nustatyti;
 • kandidatų atrankos, įdarbinimo ir jų duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti;
 • atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinti, įskaitant įvairovės ir įtraukties reikalavimus;
 • įstatymų numatytiems kriminalinės praeities patikrinimams atlikti;
 • lygioms teisėms užtikrinti tiek, kiek tai taikoma ar leidžiama taikomų įstatymų;
 • arba siekiant išvengti nepaprastosios padėties dėl vienam ar keliems asmenims galinčio grėsti sveikatos ar saugumo pavojaus.

 

Mes taip pat analizuojame kandidatų asmens duomenis ar nuasmenintus duomenis bei pseudoniminius duomenis minėtų kandidatų atrankos ir įdarbinimo procesui pagerinti bei siekiant pagerinti mūsų šansus pritraukti potencialius kandidatus.

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis anksčiau nurodytais tikslais: jei esame gavę kandidato numatytoms pareigoms užimti leidimą, kai tai yra būtina sudarant darbo sutartį su kandidatu, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti atitiktį mūsų teisiniams įsipareigojimams arba kai tai yra būtina siekiant užtikrinti mūsų teisėtų interesų ar visame pasaulyje veikiančio darbdavio interesų vykdymą.

 

Duomenų gavėjai ir asmens duomenų perdavimas tarptautiniu mastu

Kandidatų numatytoms pareigoms užimti asmens duomenys prieinami toje šalyje, kurioje kandidatas pretenduoja užimti pareigas, kandidatų atranką ir darbo pokalbius vykdantiems asmenims bei kitose šalyse minėtas pareigas vykdantiems bei „Hranipex“ pasaulinės organizacijos darbuotojams. „Hranipex“ administracines funkcijas atliekantiems darbuotojams bei IT darbuotojams taip pat suteikiama ribota prieiga prie asmens duomenų. Minėta prieiga suteikiama tik prie minėtų asmenų darbo funkcijoms atlikti būtinų asmens duomenų. Dėl tam tikrose šalyse taikomų įstatymų reikalavimų, minėtiems asmenims gali būti suteikiama mažiau teisių nei jūsų šalyje. Tačiau mes esame įdiegę tinkamas funkcijas ir esame pasiryžę imtis visų pagrįstų priemonių „Hranipex“, jos patronuojamų ir susijusių įmonių tvarkomų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įskaitant asmens duomenų perdavimą kitoms šalims.

Trečiųjų šalių teikiamos asmens duomenų tvarkymo paslaugos atitinka šiose Privatumo taisyklėse nurodytus reikalavimus ir užtikrina jūsų asmens duomenų konfidencialumą, prieinamumą ir vientisumą. Tam tikrais atvejais, kai to reikalauja įstatymai, mes esame įsipareigoję imtis visų priemonių tinkamai trečiųjų šalių tvarkomų asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

Taip pat, vykdant reorganizaciją, bendrovių sujungimą, pardavimą, asignavimą ar kitaip realizuojant tam tikrą mūsų verslo dalį, mes turime teisę atskleisti ar perduoti kandidato pareigoms užimti surinktus ir saugomus asmens duomenis.

Asmens duomenų saugojimas

Tokiu atveju, jei kandidatas priima mūsų darbo pasiūlymą, visa, su minėtu kandidatu susijusi ir darbuotojų atrankos metu surinkta bei saugoma, informacija yra įtraukiama į jo ar jos darbuotojo bylą ir yra saugoma pagal tam tikroje šalyje taikomų įstatymų reikalavimus. Tokiu atveju, jei kandidatui nėra pasiūlomas darbas, mes turime teisę saugoti jo ar jos asmens duomenis numatytą laiką (minėtas laikas gali skirtis pagal šalyje taikomų įstatymų reikalavimus) administracinių procesų tikslams įgyvendinti, darbo pasiūlymams ateityje pateikti ar tinkamų kandidatų paieškai atlikti. Todėl mes pasiliekame teisę saugoti būtiną kiekį pateiktų asmens duomenų jūsų kandidatūrai užfiksuoti.

Asmens domenų apsauga

Mes esame įdiegę visuotinai priimtus techninius ir veiklos saugumo standartus asmens duomenų apsaugai nuo praradimo, netinkamo naudojimo, klastojimo ar sunaikinimo užtikrinti. Todėl prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik įgaliotiems „Hranipex“ darbuotojams ir asmens duomenų tvarkymo paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims. Mūsų darbuotojai ir asmens duomenų tvarkymo paslaugas teikiančios trečiosios šalys įsipareigoja laikytis visų konfidencialiai informacijai tvarkyti taikomų reikalavimų. Tačiau net ir įdiegus visas anksčiau minėtas asmens duomenų apsaugos priemones, mes negalime užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys nepateks į pašalinių asmenų rankas.

Kandidatų pareigoms užimti teisės

Mes esame įsipareigoję imtis visų pagrįstų priemonių renkamų ir saugomų asmens duomenų tikslumui, išsamumui užtikrinti bei užtikrinti, kad minėti duomenys bus tvarkomi tinkamai ir tik numatytiems tikslams įgyvendinti. Mes taip pat esame įsipareigoję imtis visų pagrįstų priemonių šių Privatumo taisyklių ir taikomų įstatymų reikalavimams užtikrinti.

Visiems kandidatams suteikiama teisė peržiūrėti apie juos surinktus ir saugomus asmens duomenis bei teisė keisti ir (ar) pateikti prašymą pašalinti saugomus asmens duomenis. Kandidatai taip pat gali pareikalauti gauti saugomų asmens duomenų kopijas bei pašalinti visus minėtų duomenų netikslumus. Kandidatai taip pat turi teisę pareikalauti nustoti tvarkyti jo ar jos asmens duomenis net ir tuo atveju, jei tvarkyti minėtus duomenis būtina siekiant įgyvendinti mūsų numatytus tikslus arba tai neprieštarauja taikomų įstatymų reikalavimams. 

Tokiu atveju, jei kandidatai norėtų peržvelgti ar patikslinti jo ar jos renkamus ir kaupiamus asmens duomenis arba sužinoti kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi ir apdorojami, minėti kandidatai gali kreiptis į mūsų ŽĮ skyrių (ŽĮ skyriaus kontaktinė informacija pateikta internetiniame tinklalapyje adresu www.hranipex.com).

Siekiant užtikrinti kandidatų asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą, mes esame įsipareigoję imtis visų pagrįstų priemonių minėto kandidato tapatybei nustatyti prieš suteikdami prieigą prie jo ar jos saugomų asmens duomenų. Mes esame įsipareigoję imtis visų pagrįstų priemonių greitai spręsti ar atsakyti į jūsų prašymus pagal taikomų įstatymų reikalavimus bei užtikrinti atitiktį minėtiems reikalavimams. Atsižvelgiant į esamas aplinkybes ir pateiktus prašymus, mes turime teisę atsisakyti suteikti prieigą prie asmens duomenų ar atsisakyti vykdyti kitą jūsų prašymą, pvz., jei tai galėtų atskleisti kito asmens tapatybę. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti prašymus jei, įmonės nuomone, jie yra nepagrįsti, neproporcingi, ar kitaip nepriimtini pagal taikomų įstatymų reikalavimus.

Taip pat, jei tai neprieštarauja taikomų įstatymų reikalavimams, kandidatams taip pat gali būti suteikta teisė pateikti skundą kompetentingoms duomenų apsaugos institucijoms.

Automatiniu būdu priimami sprendimai nėra vienintelis kriterijus mūsų įmonėje kandidatams atrinkti ir priimti į darbą.

Slapukai ir sekimo technologijos