POLYREY France

Comparative tables of ABS and melamine edgebanding


0030 FA

005

005 FA

0149 FA

030 FA

149

149 FA

 • HU 17035 - ABS Grey Pearl XG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 17035 - ABS Grey Pearl XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,6mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,45mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm lep., 22x0,7mm lep., 23x0,45mm Pregl., 42x0,45mm Pregl.

206

A036 FA

A057

A058 FA

A088 FA

A105 ALU

A105 BROSSE

A106 BRILLANT

A120 EXM

B001 FA

 • HU 15525 - ABS Blue Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

B004

B004 FA

 • HU 101027 - ABS White Pearl Fine 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.

B015 FA

B023 FA

B031 EPM

B048

B048 FA

 • HU 15522 - ABS Blue Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm lep.

B068 FA

B069 FA

B070 ALG

B070 BRIHG

 • HU 10482 - ABS White Smooth HotAir - 23x1mm Gl. 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS White Smooth 100 - 19x1mm High Gloss, 22x1mm High Gloss, 22x2mm High Gloss, 23x1mm High Gloss, 23x2mm High Gloss, 32x1mm High Gloss, 32x2mm High Gloss, 33x1mm High Gloss, 33x2mm High Gloss, 34x2mm High Gloss, 42x1mm High Gloss, 42x2mm High Gloss, 43x1mm High Gloss, 43x2mm High Gloss, 55x2mm High Gloss, 405x1mm High Gloss, 405x2mm High Gloss

B070 EPM

B070 EXM

B070 FA

B070 FUS

B070 LEG

B070 TCH

B070 TCL

B070 TCR

B077 TCH

B086 FA

B092 FA

B099 FA

 • HD 297601 - ABS Loftec - 23x1mm softmat, 23x2mm softmat, 33x1mm softmat, 33x2mm softmat, 43x1mm softmat, 43x2mm softmat

B100 EPM

B100 FA

B101 FA

B107 TCH

B116 BRIHG

B116 FA

 • HU 121343 - ABS Beige Pearl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl., 22x0,7mm lep.

B116 TCH

B116 TCL

 • HU 121343 - ABS Beige Pearl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl., 22x0,7mm lep.

B116 TCR

 • HU 121343 - ABS Beige Pearl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl., 22x0,7mm lep.

B117 ALG

B117 BRIHG

B117 EPM

B117 EXM

B117 FA

B117 FUS

B117 LEG

B117 ROC

B117 TCH

B117 TCL

B117 TCR

B118 FA

B119 BRIHG

B120 FA

B125 FA

B126 FA

B131 EXM

B131 LEG

B141 BROSSE

B170 BRI

 • HU 10482 - ABS White Smooth HotAir - 23x1mm Gl. 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS White Smooth 100 - 19x1mm High Gloss, 22x1mm High Gloss, 22x2mm High Gloss, 23x1mm High Gloss, 23x2mm High Gloss, 32x1mm High Gloss, 32x2mm High Gloss, 33x1mm High Gloss, 33x2mm High Gloss, 34x2mm High Gloss, 42x1mm High Gloss, 42x2mm High Gloss, 43x1mm High Gloss, 43x2mm High Gloss, 55x2mm High Gloss, 405x1mm High Gloss, 405x2mm High Gloss

B170 BRIHG

B170 EPM

B170 FA

B170 LEG

B170 ROC

B188 TCH

B189 EPM

B189 FA

B192 EXM

B196 FA

B197 FA

B197 TCH

B198 FA

C003 FA

C017

C017 FA

C018 FA

C034 FA

C035 EPM

C046

C047 FA

C049 FA

C062 FA

 • HU 13321 - ABS Red Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm lep.

C091 SEV

C092

C098 EPM

C098 FA

C098 GRAIN

C102

C102 EXM

C104 EXM

C105 ESA

C105 EXM

C119 FA

C119 FUS

C121 FA

C126 EXM

C127

C127 FA

C128 EXM

C128 LEG

C129 ESA

C129 EXM

C130 ESA

 • HD 248718 - ABS Grey Oak Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

C130 EXM

 • HD 248718 - ABS Grey Oak Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

C131 FA

C132 ESA

C132 SEV

C133 ESA

 • HD 257965 - ABS Elm Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 22x0,45mm Preglued

C133 SEV

 • HD 257965 - ABS Elm Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 22x0,45mm Preglued

C134 SEV

C135 EXM

 • HD 243309 - ABS Sandy Oak Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2m, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

C143 BROSSE

C148 EXM

C148 LIM

C149 EXM

C149 LIM

C150 SEV

C178 EPM

C178 ESA

C178 EXM

C179 ESA

C179 EXM

C180 LIM

C181 EXM

 • HD 24085 - ABS Hickory Light - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Pregl.

C182 ESA

C183 EXM

C183 LIM

C184 EPM

 • HD 241312 - ABS Oak Beige Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Pregl.

C184 EXM

 • HD 241312 - ABS Oak Beige Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Pregl.

C185 EXM

C186 EXM

C187 EXM

C187 LIM

C188 FA

 • HU 122507 - ABS Beige Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm lep.

C189 FA

C190 EXM

D018

D018 FA

D021 FA

E009 FA

E021 FA

 • HU 120222 - ABS Beige Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

E025

E025 FA

E028 FA

E083 EPM

E083 EXM

F001 FA

F011

F026 FA

F054 FA

F055 FA

F056 EXM

F056 LEG

F059 FA

F059 FUS

F059 ROC

F061 SEV

F098 EXM

F098 LIM

G003 FA

G012 FA

G024 FA

G029 EXM

G029 FA

G031 FA

 • HU 11134 - ABS Yellow Zinc Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

G044 FA

G059 FA

G075

G075 ALG

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 EPM

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 EXM

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 FA

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 FUS

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 LEG

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 ROC

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 TCH

G075 TCL

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G075 TCR

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G076

G076 FA

G076 TCH

G077 FA

G077 TCH

G077 TCL

G077 TCR

G079 FA

G119 FA

G120 FA

 • HU 17741 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.

G175 FA

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

G175 FUS

 • HU 17788 - ABS Grey Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 23x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

H027 FA

H028 SEV

H029

H029 SEV

I004 ALG

I004 FA

K003 EXM

K003 FA

M003 SURF

M007

M007 FA

M047 FA

M091 FA

M100 FA

M132 EPM

 • HD 254564 - ABS Alpine Spruce Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

M132 EXM

 • HD 254564 - ABS Alpine Spruce Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

M133 FA

N002 FA

N005 ALG

N005 BRIHG

N005 EPM

N005 FA

N005 FUS

N005 LEG

N005 ROC

N005 TCH

N005 TCL

N005 TCR

N010 FA

N010 GRN

N024 EXM

N056 EXM

N057 EXM

N105 BRIHG

N105 EPM

N105 FA

N105 LEG

N105 ROC

N110 TCH

 • HU 190720 - ABS Black Smooth HotAir - 23x1mm MAT AdvE, 42x1mm MAT AdvE
 • HU 190720 - ABS Black Smooth 100 - 22x1mm Matt 3°, 22x2mm Matt 3°, 23x1mm Matt 3°, 23x2mm lesk 3°, 32x1mm Matt 3°, 33x1mm Matt 3°, 33x2mm MAT, 42x1mm Matt 3°, 42x2mm MAT, 43x1mm lesk 3°, 43x2mm MAT, 405x1mm gloss 3°, 405x2mm lesk 3°, 23x1mm MAT with FOIL

N112 EXM

N112 LIM

N113 LIM

N113 SEV

 • HD 242334 - ABS Oak Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.

N114 EXM

N116 ESA

N116 EXM

N117 EXM

N118 EXM

O030 EXM

O076 EXM

O078 SEV

O079 EXM

O079 LEG

O081 EXM

O082 SEV

O083 EXM

O100 BROSSE

O156 FA

P001 FA

P022 SURF

P092 BRIHG

P113 FA

P114 FA

P114 TCH

P119 EXM

P119 LEG

P120 EXM

P120 ROC

P134 EXM

P136 EXM

 • HD 255112 - ABS Elm Pearl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Preglued

R036 BRI

R036 FA

R045 FA

R049 EXM

R049 ROC

R057 FA

R058 FA

R062 FA

S040 FA

S046 EXM

S046 LEG

S049 ROC

S067 FA

S068

S068 FA

S069 BRI

S070 BRI

S099 EXM

S124 ROC

T006 ROC

T063 FA

T087 EMT

T087 EXM

T089 BROSSE

T106 FA

U192 EXM

V014 FA

 • HU 14332 - ABS Orange Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm lep.

V015 GRANIT

V106 FA

V108 FA

V109 FA

 • HU 16600 - ABS Green Pearl XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm Pregl.

V110 FA

W009 EPM

W009 EXM

W017 EPM

W017 EXM

Z002

Z002 FA

Z016 FA

Z017 EXM

Z019 SURF