HF10SAL344 Jungiklis LED mechaninis

HF10SAL344 - Jungiklis LED mechaninis

HF10SAL344 Jungiklis LED mechaninis

Packaging
230V,4A,d20,rudas (S)