HF10SAL342 Jungiklis LED mechaninis

HF10SAL342 - Jungiklis LED mechaninis

HF10SAL342 Jungiklis LED mechaninis

Packaging
230V,4A,d20,juodas (S)